در مـحل دائمـی نمایشـگاه ­های بیـن المللـی ج. ا. ایـران ؛

برپایی اولین جلسه هماهنگی سازماندهی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان

عصر نمایشگاه- اولین جلسه هماهنگی سازماندهی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی - پاکستان بـه منـظور ارتقـاء سـطح روابـط و تعامـلات تجـاری بـا کشـور پاکستـان در راستـای ارتقـاء سـطح صـادرات غیـر نفتـی کشـور برگزار شد .

برپایی اولین جلسه هماهنگی سازماندهی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی پاکستان
نسخه قابل چاپ
شنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصر نمایشگاه » به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران ،با عنایـت بـه برنامـه­ ریـزی­های انجـام شـده بـه منـظور ارتقـاء سـطح روابـط و تعامـلات تجـاری بـا کشـور پاکستـان در راستـای ارتقـاء سـطح صـادرات غیـر نفتـی کشـور، اولیـن جلسـه هماهنـگی در جـهت سازماندهـی نمایشـگاه اختصاصـی جمهـوری اسلامـی ایـران در کراچـی -  پاکستـان در سال جـاری روز دوشنبـه 15 شهریـور ماه با حضـور دکتـر اسفهبـدی، معـاون وزیـر، رئیـس هیـأت مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت سهامـی نمایشـگاه­های بیـن المللی ج . ا . ایـران، قنبـری ، معـاون امـور نمایشـگاهی شـرکت نمایشـگاه­ها، دکتـر علـمدار یـزدی، مدیـر کل سازمـان صنـعت، معـدن و تجـارت استـان یـزد، شریفـی، رئیـس اداره بازرگانـی خارجـی سازمـان صنـعت، معـدن و تجـارت استـان  سیستـان و بلوچستـان، رایـزن بازرگانـی ج. ا. ایـران در پاکستـان و مدیـر نمایشـگاه­ های خارجـی شـرکت نمایشـگاه ­ها در مـحل دائمـی نمایشـگاه ­های بیـن المللـی ج. ا. ایـران تشـکیل گردیـد.

  این گزارش حاکی است:در ایـن جلسـه دکتـر اسفهبـدی، ضمـن تأکیـد بـر لـزوم هماهنـگی و همـکاری کامـل بـه منـظور برپایـی شایـسته ایـن نمایشـگاه بـه آمادگـی کامـل شـرکت سهامـی نمایشـگاه­ها جـهت همـکاری، حمایـت و سازماندهـی و ارائـه تسهیـلات نمایشـگاهی در چارچـوب هماهنـگی­های گروهـی به منـظور برپایـی ایـن رویـداد نمایشـگاهی اشـاره نمودنـد.

  قابل ذکر است :مشـارکت کننـدگان در این جلسـه ضمـن بررسـی راهکارها، نسبت بـه تبـادل نظـر انجام و هماهنـگی­ های مقدماتـی پیـرامون راهـکارهای سازماندهـی هـر چـه شایستـه تـر ایـن نمایشـگاه اقـدام نمودنـد.

  برچسب ها
  مطالب مرتبط
  مطالب مرتبط بیشتر
  دکه مطبوعات
  • ماشین
  • مبلمان
  • ماهنامه
  • ماهنامه
  • ماهنامه
  • نمایشگاه ۲۶
  • نمایشگاه ۲۳
  • نمایشگاه ۲۲
  • نمایشگاه ۲۷
  آخرین بروزرسانی ۹ روز پیش
  آرشیو

  دانلود با کیفیت